Velkommen

VELKOMMEN til ABM Totens hjemmeside.
ABM Toten er et samarbeid mellom Arkiv- Bibliotek og Museumsinstitusjoner på Toten.

Samarbeidspartnere i prosjekt "Fabrikk og menneske" har vært:

Les mer om ABM Toten

 

ABM Toten er et samarbeid mellom:

 • Historisk senter (Raufoss ASA)
 • Oppland fylkesbibliotek
 • Stiftelsen Toten økomuseum og historielag
 • Vestre Toten folkebibliotek
 • Østre Toten folkebibliotek

ABM står for Arkiv, Bibliotek og Museum

Om nettsidene "Fabrikk og menneske":

ABM Totens første samarbeidsprosjekt er nettsidene "Fabrikk og menneske", de presenterer Totens industrihistorie på 1900-tallet i tekst, lyd og bilder.

Prosjektet avsluttes i mars 2004, arbeidet med vedlikehold og utvikling av nettsidene vil fortsette som en del av ABM-samarbeidet.

ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, har støttet prosjektet finansielt.

Bakgrunn for prosjektet: (slik var situasjonen høsten 2002)

 • Toten har en omfattende industrihistorie. Prosjektdeltagerne har et felles ønske om å formidle Totens industrihistorie. Kildene er spredt hos alle prosjektdeltagerne, og for en stor del vanskelig tilgjengelig for publikum.
 • Industrihistorie er i liten grad formidlet på nasjonalt nivå.
 • Folkebibliotekene formidler prosjektstoff til grunnskolen via egne hjemmesider. Både folkebibliotekene og skolen ønsker at denne tjenesten utvikles.
 • Bredbåndtilknytning er satsingsområde for Oppland fylkeskommune og de involverte kommunene. Østre Toten er deltager i bredbåndsprosjekt i regi av Oppland fylkesbibliotek.
 • Felles formidlingsoppgaver, St. meld. Nr. 22 (1999-2000) og sammenslåingen av de statlige organer for arkiv, bibliotek og museer gjør det naturlig for lokale ABM-institusjoner å etablere samarbeidsarenaer.

St. meld. Nr. 22 (1999-2000), Kjelder til kunnskap og oppleving slo fast at arkiv, bibliotek og museumsinstitusjoner er naturlige samarbeidspartnere både på statlig og regionalt nivå. Signalene i stortingsmeldinga var helt i tråd med våre ønsker om et forpliktende samarbeid:

"Hovudutfordringane for arkiv, bibliotek og museum dei neste tiåra er:

 • å utnytta det potensialet ny teknologi representerer for systematisk samanstilling og formidling av informasjon
 • å handtera dei bevaringsproblema som digitalt lagra informasjon fører med seg
 • å sjå oppgaver og arbeidsmål på tvers av tradisjonelle sektorgrenser
 • å samordna tiltak og oppgaveløysing nasjonalt, regionalt og lokalt
 • å dokumentera eit samfunn som endrar seg i eit stendig raskare tempo
 • å formidla det historiske forløp til flest mogleg på ein pedagogisk god måte"

(Kjelder til kunnskap og oppleving s. 9)

ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ble dannet som et resultat av denne stortingsmeldinga.

Prosjektets viktigste mål :

 • Publisere en nettportal på Vestre Toten folkebiblioteks server som gir informasjon om Totens industrihistorie. Nettportalen skal bestå av en bildebase med minimum 300 bilder, 5-10 artikler, og lyd- og filmressurser.
 • Skape et felles formidlingspunkt for Toten økomuseum og historielag, Historisk Senter og de to folkebibliotekene.
 • Etablere et Arkiv-Bibliotek-Museum samarbeid i Totenregionen.

Grunnskole og videregående skole inviteres til aktiv bruk av nettportalen, skoleprosjekter i tekst, lyd og bilde legges til portalen.

Programmering og web design levert av Maxus Media & Sowftare v/ Sven Ryen